Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak pacjent ma prawo do:
– poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
– świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
–  rzetelnej informacji o stanie zdrowia
– wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia
2. Do obowiązków pacjenta należy:
– przestrzeganie regulaminu porządkowego Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak
– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Placówki
– przestrzeganie higieny osobistej
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
– przestrzeganie zaleceń lekarza
– odwoływanie wizyt z należytym wyprzedzeniem (min 12 h przed planowaną wizytą)
3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
7. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
8. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
9. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
10. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
11. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
12. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny Pacjent. Zadatek będzie wliczany do wizyty, na której dane leczenie będzie zakończone. W przypadku niezgłoszenia się na
zadatkowaną wizytę i niepowiadomienia wcześniejszego o tym Gabinetu, zadatek przepada.
– Kwota zadatku na wizyty zaplanowane na 1h i dłuższe: 50zł za każdą zaplanowaną godzinę
– Terminy wizyt powinny być odwoływane do 12 godzin przed planowaną wizytą tylko poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie SMS na nr tel 606 968 303.

Zadatek ma na celu zabezpieczenie czasu pracy lekarza przy planowanych wizytach i może być pobierany w przypadku rezerwacji następujących zabiegów:
– leczenia endodontycznego
– leczenia protetycznego
– leczenia chirurgicznego
– leczenia implantologicznego
– leczenia periodontologicznego
– leczenia zachowawczego
Zadatek na leczenie jest pobierany w przypadku wcześniejszego 2-krotnego nie zgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania (do 6h przed planowana wizytą).
Pobieranie przez nas zadatku na leczenie stomatologiczne ma umożliwić jak najkrótsze oczekiwanie na terminy wizyt do naszych lekarzy.