Regulamin Podmiotu leczniczego

I. Postanowienia
1.Gabinet stomatologiczno – protetyczny Konrad Półtorak jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:
•Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie;
•Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
•Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz.857 z późn. zm.);
•Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697)

II. Firma podmiotu leczniczego
1. Podmiot leczniczy działa pod firmą : Gabinet stomatologiczno – protetyczny Konrad Półtorak
2. NIP firmy: 663 172 30 53

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego
1. Celem Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich wykonywania.
2. Do zadań Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak w szczególności należą:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii , w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz higienistki stomatologicznej
2. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z
endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, imlantologii oraz ortodoncji
3. prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej a także profilaktycznej
4. współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia

IV. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
– Gabinet stomatologiczno – protetyczny Konrad Półtorak
2. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 1 ust.1 funkcjonują komórki organizacyjne:
– Poradnia stomatologiczna

V. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest:
– Adres siedziby: Ul. Nałkowskiej 4/9, 25-546 Kielce
– Adres gabinetu: Ul. Warszawska 218E/2U, 25-414 Kielce

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach
organizacyjnych podmiotu leczniczego
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
– osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
– telefonicznego pod numerem telefonu 606 968 303
3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać
– dowód tożsamości (celem zweryfikowania Państwa tożsamości, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gabinet stomatologiczno – protetyczny Konrad Półtorak ma prawo do przetwarzania danych osobowych w tym numeru Pesel swoich pacjentów)
4. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z
dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417)
5. Zgoda na udzielenie świadczenia musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu endodoncji, protetyki, chirurgii, periodontologii, implantologii, ortodoncji a także przed zabiegiem wybielania zębów.
6. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim, na pierwsza wizytę pacjent zgłasza się 15 minut wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej
7. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
8. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak. Skargi/zażalenia przyjmuje Konrad Półtorak.
9. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
– realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie
-bowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
– kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
– dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego
– zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
– przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
– wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
2. Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak należy:
– badanie i porada lekarska,
– działania diagnostyczne
– udzielenie pierwszej pomocy doraźnej
– profilaktyka stomatologiczna
– świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej
– świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
– świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
– świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
– świadczenia z zakresu periodontologii
– świadczenia z zakresu ortodoncji
– świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej o prowadzenie dokumentacji medycznej.
3. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
4. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.
6. Gabinet stomatologiczno – protetyczny Konrad Półtorak w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest
działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą
udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

IX. Postępowanie z dokumentacją medyczną
1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
– pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
– podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
– organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te
podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
– ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
– organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
– zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

– do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

X. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
5. Wysokość opłat:
– kopia dokumentacji medycznej za 1 str – 2 zł
– sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych –20 zł

XI. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
1. Gabinet stomatologiczno – protetyczny Konrad Półtorak nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym idzie wszelkie świadczenia są odpłatne. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w siedzibie Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak, oraz
stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. Gabinetem stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak kieruje kierownik placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Funkcję tę pełni Konrad Półtorak.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
– organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
– zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
– podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, premii, rozwiązywania umów cywilno-prawnych.
– kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę , przepisów bhp i przeciwpożarowych, -przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,,
– wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak
– nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
– zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,
– działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
– nadzór nad gospodarką lekową,
– nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
– dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych

XIII. Prawa i obowiązki Pacjenta
1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak pacjent ma prawo do:
– poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
– świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
– rzetelnej informacji o stanie zdrowia
– wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia
2. Do obowiązków pacjenta należy:
– przestrzeganie regulaminu porządkowego Gabinetu stomatologiczno – protetycznego Konrad Półtorak
– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Placówki
– przestrzeganie higieny osobistej
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
– przestrzeganie zaleceń lekarza
– odwoływanie wizyt z należytym wyprzedzeniem (min 12 h przed planowaną wizytą)
3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
7. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
8. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
9. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
10. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
11. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
12. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny Pacjent. Zadatek będzie wliczany do wizyty, na której dane leczenie będzie zakończone. W przypadku niezgłoszenia się na
zadatkowaną wizytę i niepowiadomienia wcześniejszego o tym Gabinetu, zadatek przepada.
– Kwota zadatku na wizyty zaplanowane na 1h i dłuższe: 50zł za każdą zaplanowaną godzinę
– Terminy wizyt powinny być odwoływane do 12 godzin przed planowaną wizytą tylko poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie SMS na nr tel 606 968 303.
Zadatek ma na celu zabezpieczenie czasu pracy lekarza przy planowanych wizytach i może być pobierany w przypadku rezerwacji następujących zabiegów:
– leczenia endodontycznego
– leczenia protetycznego
– leczenia chirurgicznego
– leczenia implantologicznego
– leczenia periodontologicznego
– leczenia zachowawczego
Zadatek na leczenie jest pobierany w przypadku wcześniejszego 2-krotnego nie zgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania (do 6h przed planowana wizytą).
Pobieranie przez nas zadatku na leczenie stomatologiczne ma umożliwić jak najkrótsze oczekiwanie na terminy wizyt do naszych lekarzy.

XVI. Gwarancje
Pozycje podlegające gwarancji:

WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE
Gwarancja STANDARD – 1 rok
w przypadku braków w uzębieniu – 3 m-ce
w przypadku bruksizmu – gwarancji nie udzielamy

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE
Gwarancja STANDARD – 2 lata
w przypadku braków w uzębieniu – gwarancji nie udzielamy
w przypadku bruksizmu – indywidualnie

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE
Gwarancja STANDARD – 2 lata
w przypadku braków w uzębieniu – gwarancji nie udzielamy
jeśli pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe w ciągu 6 miesięcy – 2 lata
w przypadku bruksizmu – indywidualnie

PROTEZY RUCHOME
Gwarancja STANDARD – 1 rok
w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu – gwarancji nie udzielamy
po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych – 1 rok

IMPLANTY
System Neobiotech – 5 lat
w przypadku braków w uzębieniu – gwarancji nie udzielamy
w przypadku bruksizmu – gwarancji nie udzielamy
1. GWARANCJA NIE OBEJMUJE prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe) oraz wykonanych na życzenie pacjenta. W takich przypadkach informujemy pacjentów o ograniczonej gwarancji lub jej braku.
2. GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:
• niedostatecznej higieny jamy ustnej i nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych;
• nieprzestrzegania zaleceń lekarza co do postępowania z uzupełnieniami protetycznymi;
• nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych, a także złamań koron zębowych pomiędzy wizytami;
• naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
• chorób, który niekorzystnie wpływają na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio- i radioterapii);
• korekt wykonanych poza Gabinetem stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak;
• braku możliwości wykonanie usługi zgodnie z prawidłowymi procedurami (np. braku współpracy z lekarzem podczas zabiegu);
• zębów będących w trakcie leczenia.
3. W przypadku zaistnienia wady pracy protetycznej lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, Pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie do 5 dni roboczych od wystąpienia problemu.
4. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu (w przypadku prac protetycznych higienizacja raz na pół roku).
5. W przypadku odstąpienia od planu leczenia, pacjent traci gwarancję.

XV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin organizacyjny ustala Konrad Półtorak.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Gabinecie stomatologiczno – protetycznym Konrad Półtorak
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 roku.